5/3/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΑΤΣΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου (ΕΛ.Ε.ΣΙ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την ανάπτυξη, την προώθηση και την αναγνώριση του σιάτσου, και τη διασφάλιση ποιότητας στην άσκησή του.
Τα έγκριτα μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΙ έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3ετείς σπουδές (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση), έχουν εγκριθεί από την ΕΛ.Ε.ΣΙ για τη θεωρητική και πρακτική τους κατάρτιση, και οφείλουν να συνεχίσουν να επιμορφώνονται και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο χώρο του σιάτσου.
Μεταξύ των θεμάτων που θεωρούνται πολύ σημαντικά από την ΕΛ.Ε.ΣΙ είναι:
η παροχή έγκυρων πληροφοριών σε σχέση με το σιάτσου
η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας σε σχέση με το σιάτσου
η αφιλοκερδής εφαρμογή της αγωγής αυτής σε ειδικές ή ευπαθείς ομάδες.
Με τις προσπάθειες της ΕΛ.Ε.ΣΙ για την προαγωγή των θεμάτων που αφορούν την καλή άσκηση του σιάτσου, καθώς και για την ενημέρωση κρατικών και επιστημονικών φορέων αλλά και του ευρέως κοινού σε σχέση με αυτό, δίνεται η δυνατότητα αφενός στα μέλη της να έχουν ένα σαφές πλαίσιο άσκησης του αντικειμένου τους και αφετέρου στον ενδιαφερόμενο να γνωρίζει με εγκυρότητα, να αισθάνεται ασφάλεια και κατά συνέπεια να συμμετέχει ουσιαστικότερα στην επιλογή του.
Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου.
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μελών: τα έγκριτα μέλη, τα δόκιμα και τα απλά.
Έγκριτα μέλη
Κατάλληλοι για έγκριτα μέλη είναι:
Α) Τα ιδρυτικά μέλη.
Β) Αυτοί που κάνουν πρακτική στο Shiatsu, που έχουν συμπληρώσει τις σπουδές που απαιτούνται, είναι δόκιμα μέλη δύο χρόνια στο σύλλογο, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις έχουν περάσει τις εξετάσεις που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου. Ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου του 2003, χρειάζεται να είναι δόκιμα μέλη για τουλάχιστον 2 χρόνια, αντιθέτως πριν από την ημερομηνία αυτή χρειάζεται να είναι δόκιμα μέλη για 1 μόνο χρόνο.
Γ) Τα έγκριτα μέλη από ένα αντίστοιχο αλλοεθνή σύλλογο, όπου αναγνωρίζεται από την European Shiatsu Federation, που έχει συμπληρώσει τα δύο τελευταία χρόνια την αντίστοιχη κατηγορία στο δικό τους σύλλογο και φέρει σύσταση από τον σύλλογο, υπό την προϋπόθεση ότι η διοίκηση εγκρίνει την ταξινόμηση στην κατηγορία των μελών.
Δόκιμα μέλη
μπορούν να γίνουν όσοι σπουδάζουν Σιάτσου.
Απλά μέλη
μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του Σιάτσου και για την προώθηση των σκοπών της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου.
Πανευρωπαϊκές Ενώσεις Σιάτσου
Η Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιάτσου (European Shiatsu Federation, ESF) μαζί με άλλες Εθνικές Ενώσεις κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σιάτσου σκοπό έχει την συνεργασία και τον συντονισμό δράσης των Εθνικών Ενώσεων καθώς και την ανάληψη δράσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την αναγνώριση του Σιάτσου σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σιάτσου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συμπληρωματικών και Εναλλακτικών Μεθόδων (European Forum for Complementary and Alternative Methods, EFCAM), οργάνωση που συνεργάζεται με την Κομισιόν και έχει ως μέλη οργανώσεις που εκπροσωπούν όλες τις Συμπληρωματικές ή Εναλλακτικές Μεθόδους που ασκούνται στα Ευρωπαϊκά κράτη. 

http://www.shiatsugr.gr/El.E.Shi_gr.html

blogger templates | Make Money Online